UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Niemniej jednak w celu uniknięcia nieporozumień związanych z interpretacją tego, czy określone zachowanie ma charakter seksu­alny czy też nie, zdecydowano się na wyodrębnienie współżycia sek­sualnego spośród innych zachowań seksualnych, co pozwoliło na: a) zawężenie populacji do niezbędnego minimum, b) wyeliminowanie niejasności i niedopowiedzeń, czym jest stosunek seksualny, c) od­rzucenie tych respondentów, którzy mają zbyt wybujałą fantazję i ja­kikolwiek kontakt z osobą płci przeciwnej uznaliby za kontakt sek­sualny. Na początek zapytano respondentów: Kiedy ostatni raz podją­łeś współżycie seksualne? Kafeteria składała się z następujących odpowiedzi: a) wczoraj, b) w minionym tygodniu, c) w minionym miesiącu, d) w minionym roku, e) jeszcze wcześniej, f) wcale. Py­tanie to zostało pomyślane, jako takie, które miało dokonać selek­cji respondentów na grupę tych, którzy mają już jakieś doświad­czenia w stosunkach seksualnych i grupę tych, którzy jeszcze nie mają takich doświadczeń.