SPORE ROZBIEŻNOŚCI

Na podstawie powyższej tabeli widać, że w badaniach II odsetek respondentów, którzy podjęli już współżycie seksualne wynosi 16,3%, zaś w badaniach I 18,2%. Jak widać w ciągu kilku lat (między badania­mi) nastąpił spadek liczby osób mających stosunki seksualne, ale róż­nica w odsetku osób, które miały już doświadczenia seksualne nie jest zbyt duża, co pozwala na uwiarygodnienie wyników badań. Różnice występują jednak w poszczególnych kategoriach odpowiedzi. Respon­dentów, którzy przyznają się do tego, że podjęli współżycie na dzień przed badaniami, w badaniach II jest 13,4%, a w badaniach I jest 7,3%; że współżyli w tygodniu przed badaniami przyznają się (odpowiednio) 13,4% i 24,4%; w okresie miesiąca przed badaniami (odpowiednio) 20,9% i 30,5%; w okresie roku przed badaniami (odpowiednio) 38,8% i 28,1%; jeszcze wcześniej (odpowiednio) 13,4% i 9,7%. Widać zatem spore rozbieżności w odpowiedziach. Niestety wskutek tego, że bada­nia miały charakter sondażu, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy respondenci rozmijali się świadomie z prawdą.