PARTNER SEKSUALNY

Dokonując analizy zachowań seksualnych, warto dowiedzieć się z kim respondenci mieli kontakty seksualne, chociaż w przypadku mło­dzieży szkolnej trudno jest jednoznacznie określić partnera seksual­nego. Często bowiem chłopak / dziewczyna, który przyrzekał dozgon­ną miłość, po otrzymaniu dowodów miłości, odchodzi. Często też „wielka miłość szkolna” kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Dla­tego też, aby dowiedzieć się, kim jest ten partner seksualny, zadano pytanie: Jeśli już współżyłeś, to z kim: a) ze stałym partnerem, b) z osobą, która mi się podoba, c) z przypadkową osobą, d) inne. Roz­kład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 6.Analiza tabeli pokazuje, że ze stałym partnerem współżyło 37,3% i 58,5% respondentów, z osobą która się podobała respondentowi 34,3% i 24,4%, z przypadkową osobą, 28,4% i 17,1%. Spore rozbież­ności w wypowiedziach w obu tych badaniach, w przypadku katego­rii „ze stałym partnerem” (różnica 21,1%), „z osobą, która mi się po­dobała” (różnica 9,9%) i „z przypadkową osobą” (różnica 11,3%), pozwalają stwierdzić, że albo mamy do czynienia z opacznym zrozu­mieniem pojęć, (np. pojęcie „stały partner”) przez respondetow w obu tych badaniach, albo w badaniach II zmniejszyła się znacznie liczba osób, która współżyła seksualnie ze stałym partnerem, na rzecz partne­rów przypadkowych lub też mamy do czynienia z sytuacją świadome­go rozmijania się respondentów z prawdą.