KOMENTUJĄC WYPOWIEDZI

Komentując te wypowiedzi, stwierdzić można, że respondenci stwierdzając że bardziej obawiają się ciąży, jak HIV/AIDS, wykazują niezbyt dostateczną wiedzę na temat HIWAIDS. Również niepoko­jące jest miejsce kategorii „kompleksy na tle własnej osoby”, co ozna­czać może nie tylko to, że respondenci wstydzą się siebie, ale także i to, że w jakiś sposób siebie nie akceptują. Piąte miejsce kategorii „normy obyczajowe”, są odbiciem rzeczywistego stanu myślenia na temat norm moralnych, obyczajowych itp. w świadomości responden­tów. Tak niska pozycja norm obyczajowych w wypowiedziach suge­ruje, że respondenci bardziej obawiają się ciąży, która może złamać im karierę zawodową, edukacyjną, skrócić czas bycia młodym, spo­wodować konieczność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, niż to, że współżycie seksualne jest obyczajowo naganne. Niska pozycja kategorii „strach przed rodzicami” tłumaczyć można tym, że dla re­spondentów rodzice nie są aż tak dużym zagrożeniem, czyli, że albo rodzice nic nie będą mówić na temat tego, że ich dziecko podejmuje współżycie seksualne, albo też rodzice akceptują te zachowania.