CZAS WSPÓŁŻYCIA

Ostat­nia kategoria „nic” pokazuje, że dla pewnej części respondentów nie ma żadnych świętości ani norm, i oni uważają, że kontakty seksualne są czymś naturalnym, normalnym, a za to brak jest jakichkolwiek ba­rier dla tego typu zachowań.Na zakończenie tej części analiz stwierdzić można, że w percep­cji młodzieży szkolnej powstrzymywanie się od współżycia seksual­nego wynika z obawy przed ciążą. Dokonując szczegółowej analizy tego pytania w zależności od zmiennych niezależnych, takich jak wiek, płeć, klasa szkolna, wykształcenie ojca respondenta oraz miejsce za­mieszkania, stwierdzić można, że najczęściej uważają tak: a) osoby w wieku 17 i 18 lat, b) kobiety, c) uczniowie klas IV, d) których oj­ciec ma wykształcenie podstawowe lub średnie ogólne, e) mieszkają­cy w Rzeszowie lub w mieście woj. rzeszowskiego.To, że młodzież szkolna ma pewne doświadczenia seksualne jest bezsporne. Pozostaje jedynie takie pytanie: jeśli te doświadczenia są, to jakie mają rozmiary, gdzie się to dzieje, kiedy i z kim. Doświad­czenia seksualne niekoniecznie oznaczają współżycie seksualne, ale obejmować mogą całe spektrum różnorodnych zachowań seksual­nych.