COŚ NATURALNEGO

Na to, że seks bez miłości jest „zachowaniem atawistycznym” zwracają w badaniach II najczęściej osoby w wieku 17 lat (27,4%), kobiety (27,8%), uczniowie klasy I (25,6%), których ojciec ma wy­kształcenie średnie zawodowe (25,4%), zamieszkujący wieś (28,6%), a w badaniach I osoby w wieku 18 lat (29,8%), kobiety (27,3%), uczniowie klasy III (29,8%), których ojciec ma wykształcenie śred­nie ogólne (30,0%), zamieszkujący małe miasteczko (33,3%).Na to, że seks bez miłości to „coś naturalnego” zwracają w bada­niach II najczęściej osoby w wieku 18 lat (28,6%), mężczyźni (19,6%), uczniowie klasy IV (28,8%), których ojciec ma wykształcenie wyższe (20,2%), zamieszkujący wieś (18,4%), a w badaniach I osoby w wie­ku 19 lat (17,5%), mężczyźni (27,3%), uczniowie klasy III (17,5%), których ojciec ma wykształcenie wyższe (19,3%), zamieszkujący mia­sto (14,5%). Na to, że seks bez miłości „nie daje przyjemności” zwracają w ba­daniach II najczęściej osoby w wieku 18 lat (9,1%), mężczyźni (5,0%), uczniowie klasy IV (6,8%), których ojciec ma wykształcenie średnie ogólne (12,5%), zamieszkujący miasto (4,9%), a w badaniach I oso­by w wieku 19 lat (17,5%), kobiety (6,5%), uczniowie klasy IV (13,2%), których ojciec ma wykształcenie podstawowe (10,0%), za­mieszkujący miasto (7,3%).