PARTNER SEKSUALNY

Dokonując analizy zachowań seksualnych, warto dowiedzieć się z kim respondenci mieli kontakty seksualne, chociaż w przypadku mło­dzieży szkolnej trudno jest jednoznacznie określić partnera seksual­nego. Często bowiem chłopak / dziewczyna, który przyrzekał dozgon­ną miłość, po otrzymaniu dowodów miłości, odchodzi. Często też „wielka miłość szkolna” kończy się wraz z ukończeniem szkoły. Dla­tego też, aby dowiedzieć się, kim jest ten partner seksualny, zadano pytanie: Jeśli już współżyłeś, to z kim: a) ze stałym partnerem, b) z osobą, która mi się podoba, c) z przypadkową osobą, d) inne. Roz­kład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 6.Analiza tabeli pokazuje, że ze stałym partnerem współżyło 37,3% i 58,5% respondentów, z osobą która się podobała respondentowi 34,3% i 24,4%, z przypadkową osobą, 28,4% i 17,1%. Spore rozbież­ności w wypowiedziach w obu tych badaniach, w przypadku katego­rii „ze stałym partnerem” (różnica 21,1%), „z osobą, która mi się po­dobała” (różnica 9,9%) i „z przypadkową osobą” (różnica 11,3%), pozwalają stwierdzić, że albo mamy do czynienia z opacznym zrozu­mieniem pojęć, (np. pojęcie „stały partner”) przez respondetow w obu tych badaniach, albo w badaniach II zmniejszyła się znacznie liczba osób, która współżyła seksualnie ze stałym partnerem, na rzecz partne­rów przypadkowych lub też mamy do czynienia z sytuacją świadome­go rozmijania się respondentów z prawdą.

MIEJSCE WSPÓŁŻYCIA

To, że ludzie współżyją ze sobą, jest czymś naturalnym. Ale interesu­jącym może być to, gdzie do tego dochodzi. W przypadku osób dorosłych, szczególnie tych, którzy są w związkach formalnych, problemu nie ma, a miejscem ich kontaktów seksualnych są najczęściej ich mieszkania. Dla tych ludzi, inne miejsca współżycia wynikają raczej z chęci przeżycia cze­goś nowego, w innej sytuacji, w innym otoczeniu, a nie z braku takiego miejsca. Inaczej jest jednak z ludźmi młodymi. Sfera spotkań intymnych raczej nie jest zbyt rozbudowana. Młodzież nie może spotykać się na osob­ności, nie wzbudzając czyjegoś zainteresowania. Dlatego też muszą oni ko­rzystać z każdej nadarzającej się okazji i miejsca, by być razem. Aby więc dowiedzieć się, jak to wygląda w badanej populacji, zadano pytanie: Gdzie ostatni raz współżyłeś: a) u siebie w domu, b) w domu partnera, c) podczas wycieczki (np. szkolnej), d) na imprezie, e) na wolnym powietrzu, f) inne. Z uwagi na to, że pytania były ukierunkowane na tych, którzy mająjuż do­świadczenia seksualne, populacja 100% dotyczy właśnie tych osób.

ZGODNIE Z WYNIKAMI BADAŃ

Podsumowując, można stwierdzić, że zgodnie z wynikami badań przeciętny respondent, to osoba, która rzadko podejmuje współżycie seksualne, a w ciągu roku przed badaniami współżyło średnio 5,7% respondentów, w ciągu miesiąca przed badaniami 4,5% respondentów; w ciągu tygodnia 3,3% respondentów; jeszcze wcześniej 2,0% respon­dentów, dzień przed badaniami 1,7% respondentów. Podobnie przed­stawia się rozkład, gdy populacją 100,0% są osoby, które podjęły już współżycie seksualne. Wówczas to 33,4% populacji to osoby, które miały stosunek w minionym roku, 25.7% w minionym miesiącu, 18,9% w minionym tygodniu, 11,5% jeszcze wcześniej i 10,3% na dzień przed badaniami. Zatem przeciętny respondent to osoba, która miała stosunek seksualny w ciągu ostatniego roku. Zakładając, że ba­dania miały miejsce na wiosnę (przed maturami), oznacza to, że sto­sunki te odbywały się albo w okresie ferii zimowych, albo też waka­cji letnich. Jednocześnie przeciętny respondent to osoba, która nie ma za sobą zbyt dużych doświadczeń seksualnych. Jednak te osoby, które już współżyły, miały okazję robić to ostatnio w ciągu minionego roku. Najczęściej są to: a) osoby w wieku 17 lat, b) chłopcy, c) uczniowie klas II i III, d) których ojciec ma wykształcenie wyższe, e) mieszka­jący w Rzeszowie lub w mieście woj. rzeszowskiego.

SPORE ROZBIEŻNOŚCI

Na podstawie powyższej tabeli widać, że w badaniach II odsetek respondentów, którzy podjęli już współżycie seksualne wynosi 16,3%, zaś w badaniach I 18,2%. Jak widać w ciągu kilku lat (między badania­mi) nastąpił spadek liczby osób mających stosunki seksualne, ale róż­nica w odsetku osób, które miały już doświadczenia seksualne nie jest zbyt duża, co pozwala na uwiarygodnienie wyników badań. Różnice występują jednak w poszczególnych kategoriach odpowiedzi. Respon­dentów, którzy przyznają się do tego, że podjęli współżycie na dzień przed badaniami, w badaniach II jest 13,4%, a w badaniach I jest 7,3%; że współżyli w tygodniu przed badaniami przyznają się (odpowiednio) 13,4% i 24,4%; w okresie miesiąca przed badaniami (odpowiednio) 20,9% i 30,5%; w okresie roku przed badaniami (odpowiednio) 38,8% i 28,1%; jeszcze wcześniej (odpowiednio) 13,4% i 9,7%. Widać zatem spore rozbieżności w odpowiedziach. Niestety wskutek tego, że bada­nia miały charakter sondażu, trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy respondenci rozmijali się świadomie z prawdą.

UNIKNIĘCIE NIEPOROZUMIEŃ

Niemniej jednak w celu uniknięcia nieporozumień związanych z interpretacją tego, czy określone zachowanie ma charakter seksu­alny czy też nie, zdecydowano się na wyodrębnienie współżycia sek­sualnego spośród innych zachowań seksualnych, co pozwoliło na: a) zawężenie populacji do niezbędnego minimum, b) wyeliminowanie niejasności i niedopowiedzeń, czym jest stosunek seksualny, c) od­rzucenie tych respondentów, którzy mają zbyt wybujałą fantazję i ja­kikolwiek kontakt z osobą płci przeciwnej uznaliby za kontakt sek­sualny. Na początek zapytano respondentów: Kiedy ostatni raz podją­łeś współżycie seksualne? Kafeteria składała się z następujących odpowiedzi: a) wczoraj, b) w minionym tygodniu, c) w minionym miesiącu, d) w minionym roku, e) jeszcze wcześniej, f) wcale. Py­tanie to zostało pomyślane, jako takie, które miało dokonać selek­cji respondentów na grupę tych, którzy mają już jakieś doświad­czenia w stosunkach seksualnych i grupę tych, którzy jeszcze nie mają takich doświadczeń.

CZAS WSPÓŁŻYCIA

Ostat­nia kategoria „nic” pokazuje, że dla pewnej części respondentów nie ma żadnych świętości ani norm, i oni uważają, że kontakty seksualne są czymś naturalnym, normalnym, a za to brak jest jakichkolwiek ba­rier dla tego typu zachowań.Na zakończenie tej części analiz stwierdzić można, że w percep­cji młodzieży szkolnej powstrzymywanie się od współżycia seksual­nego wynika z obawy przed ciążą. Dokonując szczegółowej analizy tego pytania w zależności od zmiennych niezależnych, takich jak wiek, płeć, klasa szkolna, wykształcenie ojca respondenta oraz miejsce za­mieszkania, stwierdzić można, że najczęściej uważają tak: a) osoby w wieku 17 i 18 lat, b) kobiety, c) uczniowie klas IV, d) których oj­ciec ma wykształcenie podstawowe lub średnie ogólne, e) mieszkają­cy w Rzeszowie lub w mieście woj. rzeszowskiego.To, że młodzież szkolna ma pewne doświadczenia seksualne jest bezsporne. Pozostaje jedynie takie pytanie: jeśli te doświadczenia są, to jakie mają rozmiary, gdzie się to dzieje, kiedy i z kim. Doświad­czenia seksualne niekoniecznie oznaczają współżycie seksualne, ale obejmować mogą całe spektrum różnorodnych zachowań seksual­nych.

KOMENTUJĄC WYPOWIEDZI

Komentując te wypowiedzi, stwierdzić można, że respondenci stwierdzając że bardziej obawiają się ciąży, jak HIV/AIDS, wykazują niezbyt dostateczną wiedzę na temat HIWAIDS. Również niepoko­jące jest miejsce kategorii „kompleksy na tle własnej osoby”, co ozna­czać może nie tylko to, że respondenci wstydzą się siebie, ale także i to, że w jakiś sposób siebie nie akceptują. Piąte miejsce kategorii „normy obyczajowe”, są odbiciem rzeczywistego stanu myślenia na temat norm moralnych, obyczajowych itp. w świadomości responden­tów. Tak niska pozycja norm obyczajowych w wypowiedziach suge­ruje, że respondenci bardziej obawiają się ciąży, która może złamać im karierę zawodową, edukacyjną, skrócić czas bycia młodym, spo­wodować konieczność podejmowania odpowiedzialnych decyzji, niż to, że współżycie seksualne jest obyczajowo naganne. Niska pozycja kategorii „strach przed rodzicami” tłumaczyć można tym, że dla re­spondentów rodzice nie są aż tak dużym zagrożeniem, czyli, że albo rodzice nic nie będą mówić na temat tego, że ich dziecko podejmuje współżycie seksualne, albo też rodzice akceptują te zachowania.

NAJWIĘKSZY ODSETEK RESPONDENTÓW

Wyniki w tabeli nie sumują się do 100,0%, gdyż respondenci mieli możliwość wyboru większej ilości odpowiedzi. Analiza tabeli wska­zuje, że istnieją podstawowe różnice i podobieństwa w wypowiedziach respondentów, w obu tych badaniach. Podobieństwa występują tylko w przypadku odpowiedzi „inne” (5,8%), w pozostałych przypadkach występują różnice. Niemniej jednak widać, że największy odsetek re­spondentów w obu badaniach na pierwszym miejscu postawił kate­gorię „obawa przed ciążą” (70,4% i 80,0%), na drugim miejscu „oba­wa przed HIV/AIDS” (60,6% i 64,2%), na trzecim „zakazy religijne” (24,0% i 31,1%), na czwartym „kompleksy na tle własnej osoby” (22,6% i 28,2%), na piątym miejscu „normy obyczajowe” (17,8% i 21,6%), na szóstym „strach przed rodzicami” (11,5% i 16,4%) i na ostatnim miejscu „nic” (5,0% i 6,0%). Oznacza to tyle, że w obu tych badaniach występuje podobieństwo wyboru odpowiedzi, a więc mimo różnych badań respondenci podobnie umiejscawiali wypowiedzi na temat przyczyn niepodejmowania współżycia seksualnego.

CIEKAWOŚĆ POSZUKIWANIA

Na to, że seks bez miłości to „ciekawość – poszukiwania” zwracają w badaniach II najczęściej osoby w wieku 15 lat (4,3%), mężczyźni (2,8%), uczniowie klasy I (4,5%), których ojciec ma wykształcenie śred­nie ogólne (4,2%), zamieszkujący miasteczko (6,7%), a w badaniach I osoby w wieku 18 lat (5,0%), kobiety (4,7%), uczniowie klasy IV (4,4%), których ojciec ma wykształcenie podstawowe (10,0%), zamiesz­kujący miasto (4,5%). Na „inne” czynniki seksu bez miłości zwracają w badaniach II naj­częściej osoby w wieku 16 lat (21,8%), mężczyźni (11,2%), ucznio­wie klasy II (21,0%), których ojciec ma wykształcenie średnie zawo­dowe (11,9%), zamieszkujący miasto (10,6%), a w badaniach I osoby w wieku 19 lat (15,0%), mężczyźni (7,0%), uczniowie klasy IV (13,2%), których ojciec ma wykształcenie średnie zawodowe (10,2%), zamieszkujący miasteczko (16,7%).Aby dowiedzieć się, co powstrzymuje młodzież przed podejmo­waniem współżycia seksualnego, zadano pytanie, „jak myślisz, co wstrzymuje młodych ludzi przed rozpoczęciem współżycia seksual­nego, kafeteria zawierała następujące możliwości odpowiedzi: a) nic, b) normy obyczajowe, c) zakazy religijne, d) obawa przed ciążą, e) obawa przed HIV/AIDS, f) strach przed rodzicami, g) kompleksy na tle własnej osoby h) inne.

COŚ NATURALNEGO

Na to, że seks bez miłości jest „zachowaniem atawistycznym” zwracają w badaniach II najczęściej osoby w wieku 17 lat (27,4%), kobiety (27,8%), uczniowie klasy I (25,6%), których ojciec ma wy­kształcenie średnie zawodowe (25,4%), zamieszkujący wieś (28,6%), a w badaniach I osoby w wieku 18 lat (29,8%), kobiety (27,3%), uczniowie klasy III (29,8%), których ojciec ma wykształcenie śred­nie ogólne (30,0%), zamieszkujący małe miasteczko (33,3%).Na to, że seks bez miłości to „coś naturalnego” zwracają w bada­niach II najczęściej osoby w wieku 18 lat (28,6%), mężczyźni (19,6%), uczniowie klasy IV (28,8%), których ojciec ma wykształcenie wyższe (20,2%), zamieszkujący wieś (18,4%), a w badaniach I osoby w wie­ku 19 lat (17,5%), mężczyźni (27,3%), uczniowie klasy III (17,5%), których ojciec ma wykształcenie wyższe (19,3%), zamieszkujący mia­sto (14,5%). Na to, że seks bez miłości „nie daje przyjemności” zwracają w ba­daniach II najczęściej osoby w wieku 18 lat (9,1%), mężczyźni (5,0%), uczniowie klasy IV (6,8%), których ojciec ma wykształcenie średnie ogólne (12,5%), zamieszkujący miasto (4,9%), a w badaniach I oso­by w wieku 19 lat (17,5%), kobiety (6,5%), uczniowie klasy IV (13,2%), których ojciec ma wykształcenie podstawowe (10,0%), za­mieszkujący miasto (7,3%).